Zorgstructuur


Wij gebruiken de instrumenten uit het Cito Leerlingvolgsysteem om de leervorderingen van onze leerlingen in kaart te brengen. Van zowel de tussen- als de eindopbrengsten worden trendanalyses gemaakt. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij door middel van de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). De SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie.

De vorderingen van alle leerlingen worden op vastgestelde tijden besproken. Drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. In twee van deze groepsbesprekingen bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en de bouwcoördinator de gang van zaken in de groep. Daarbij komen het pedagogisch klimaat in de groep en de groepsplannen aan de orde. De derde groepsbespreking betreft de overdracht tussen twee schooljaren. Omdat wij het erg belangrijk vinden dat er een goede overdracht van de leerlingen plaatsvindt naar de nieuwe leerkracht trekken wij ook hiervoor ruim de tijd uit.

Als er door de leerkracht extra zorg wordt ervaren met betrekking tot een leerling, kan er een leerlingbespreking volgen. In onze zorgcyclus zijn er aansluitend op de groepsbesprekingen twee vaste momenten waarop leerlingbesprekingen plaatsvinden. Daarnaast kan er natuurlijk altijd tussentijds een leerlingbespreking zijn. De leerlingbesprekingen worden gevoerd door de leerkracht en de intern begeleider.

Wanneer de interne zorgstructuur van de school niet toereikend is, gaan wij te rade bij het Samenwerkingsverband. Meer hierover kunt u lezen bij het onderdeel Passend Onderwijs.