Protocollen1. Protocol Leesproblemen en Dyslexie'

Op de Tuimelaar besteden we veel aandacht aan het vroegtijdig signaleren en werken met kinderen die moeite hebben met het lees- en/of spellingproces. Om nog meer zicht te krijgen op deze problematiek gebruiken we de uitgave 'Protocol Leesproblemen en Dyslexie'. Dit is bedoeld om leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 in het basisonderwijs een houvast te geven bij vroegtijdig onderkennen en aanpakken van leesproblemen. Uit onderzoek is bekend dat hoe eerder leesproblemen kunnen worden opgespoord, hoe groter de kans is dat een interventieprogramma succes heeft. Er wordt ook met het 'Protocol Leesproblemen en Dyslexie' voor de groepen 5 t/m 8 gewerkt, zodat de begeleiding aan leeszwakke leerlingen in dezelfde lijn voortgezet kan worden. In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met de methode ‘Estafette Nieuw, een methode voor voortgezet technisch lezen. Op deze manier proberen we ons leesonderwijs op een nog hoger plan te tillen.

2. Protocol Hoogbegaafdheid

Ook de groep kinderen die erg goed kan leren, vraagt onze speciale aandacht. Voor deze kinderen kan het demotiverend zijn als ze, op het tempo van de klas zich alles eigen moeten maken. Meer uitdagende en verdiepende leerstof is voor hen juist van groot belang. In dit kader kunnen leerlingen in aanmerking komen voor meerbegaafden-begeleiding. Kinderen gaan dan verkort door de leerstof en werken in de tijd die overblijft aan de Mind-arrangementen.(lees hierover meer onder het hoofdstuk Mind)
Daarnaast wordt er voor deze leerlingen nadrukkelijk aandacht besteed aan hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen, het aanleren van werk- en leerstrategieën, het zonodig bevorderen van hun prestatiemotivatie, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het beter leren omgaan met en/of voorkomen van faalangst, onderpresteren, perfectionisme.

Kinderen komen pas in aanmerking voor extra begeleiding wanneer ze eerst de analyse- en diagnosefase uit Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) hebben doorlopen. Pas dan kunnen we vaststellen of we ook echt met hoog- of meerbegaafdheid te maken hebben. Wij staan op de Tuimelaar terughoudend tegenover het versneld doorstromen. We bieden kinderen liever extra uitdaging in hun eigen groep. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden wij dat vaak een betere oplossing. Natuurlijk maken we ook uitzonderingen. Ook bij deze keuze volgen we altijd het DHH.

3. Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie

Sinds enkele jaren is men landelijk begonnen met het opzetten van een protocol op het gebied van Reken-Wiskunde. Nu al volgen wij onze leerlingen in hun rekenontwikkeling nauwkeurig. De komende jaren zullen we hiermee nadrukkelijk vanuit het protocol aan de slag gaan.