Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschap (MR) op de Tuimelaar heeft dezelfde bevoegdheden als de medezeggenschapsraden van de andere SAAM-scholen en functioneert dientengevolge op eenzelfde manier. Meerdere malen per jaar overlegt de Medezeggenschapsraad over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen. De MR heeft t.a.v. het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. In de MR hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:

Oudergeleding:
Olaf Beltman
Linda Kuijpers
Marja van den Eijnden

Personeelsgeleding:
Joke Schopping (voorzitter)
Marijke Derksen
Hanneke Smits

Adviserend lid:
directie Tuimelaar

De MR komt elk schooljaar in elk geval vijf maal bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten.

Aanmeldingsformulier kandidaatstelling MR
Reglement Deelraad.pdf