Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschap (Deelraad) op de Tuimelaar heeft dezelfde bevoegdheden als de medezeggenschapsraden van de andere SAAM-scholen en functioneert dientengevolge op eenzelfde manier. Meerdere malen per jaar overlegt de Medezeggenschapsraad (MR) over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen. De MR heeft t.a.v. het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. In de MR hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:

Oudergeleding:
Olaf Beltman
Linda Kuijpers
(vacature)

Personeelsgeleding:
Arianne van Roosmalen (voorzitter)
Joke Schopping
Peggy van Zitteren

Adviserend lid:
directeur Wim Peters

De MR komt elk schooljaar in elk geval vijf maal bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten.


Brief kandidaatstelling deelraad 2015-2016.pdf
Deelraad Aanmeldingsformulier Kandidaatstelling ouder.pdf
Deelraad Persoonlijk informatieformulier ouder.pdf
Reglement Deelraad.pdf